Regulamin

Regulamin Akademii Przedsiębiorczości WE SGGW

§ 1. Informacje ogólne

 1. Akademia Przedsiębiorczości WE SGGW, dalej zwaną „Akademią” jest to projekt realizowany przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Ekonomiczny, który skierowany jest do uczniów klas od pierwszej do czwartej szkół ponadgimnazjalnych, zwanych dalej odpowiednio „Szkołami” lub „Szkołą”, mających swoją siedzibę w Polsce, umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Celem Akademii jest przybliżenie zagadnień związanych z przedsiębiorczością, przedstawienie postaw przedsiębiorczych, wskazanie na konieczność rozwijania pomysłów innowacyjnych i aktywności edukacyjnej wśród młodych ludzi oraz promowanie kształcenia w SGGW.
 2. Uczestnictwo w Akademii jest 2 stopniowe i obejmuje:
  1. etap I – zajęcia w ramach Akademii, zwany dalej „Zajęciami”
  2. etap II – konkurs z zakresu przedsiębiorczości, zwany dalej „Konkursem”
 3. Etap I – zajęcia w ramach Akademii organizowane są w formach o których mowa w 3 ust. 1 Regulaminu. Zajęcia odbywają się na terenie kampusu SGGW w Warszawie oraz na terenie Szkoły, która uczestniczy w Akademii. Zajęcia są realizowane w trakcie roku akademickiego tj. od października do maja każdego roku akademickiego. Zajęcia w ramach Akademii są prowadzone przez nauczycieli akademickich SGGW.  W zajęciach uczestniczą studenci oraz doktoranci SGGW. Uczestnictwo w zajęciach Akademii jest nieodpłatne.
 4. Etap II – Konkurs, zorganizowany każdorazowo w maju w trakcie obchodów Dni SGGW, na terenie kampusu SGGW. Etap II przeprowadza komisja konkursowa, zwana dalej „Komisją”,  powołana przez Dziekana WE SGGW, składająca się z Koordynatora Akademii, Prodziekana Wydziału WE ds. studiów i Sekretarza Akademii.

§ 2. Zasady rekrutacji

 1. Do udziału w Akademii zgłaszają się uczniowie Szkół, o których mowa w 1 ust. 5 Regulaminu, przy czym zgłoszenia dokonuje Szkoła, do której uczęszcza danych uczeń, w sposób opisany w niniejszym paragrafie. Zgłoszenie do udziału w Akademii następuje w formie elektronicznej, przy czym warunkiem wymaganym do przyjęcia danego zgłoszenia jest zgłoszenie przez Szkołę udziału minimum 10 uczniów tej Szkoły.
 2. Szkoła wypełnia formularz zgłoszenia dostępny na stronie Akademii pod adresem: http://akademiaprzedsiebiorczosci.sggw.pl/zapisy/ lub za pomocą poczty elektronicznej: akademia_ap@sggw.pl
 3. Status uczestnika Akademii otrzymuje uczeń, którego zgłoszenie dokonane przez Szkołę zostało potwierdzone przez SGGW i jednocześnie zaakceptował treść niniejszego regulaminu.
 4. Zapisy do Akademii realizowanej w danym roku akademickim rozpoczynają się we wrześniu i trwają do 15 dnia października tego roku akademickiego.

§ 3. Organizacja zajęć Akademii – Etap I

 1. W ramach Akademii organizowanej w danym roku akademickim odbywają się Zajęcia w formie: wykładów stacjonarnych na terenie kampusu SGGW (10 godz.), wykładów zdalnych (e-learningowe) (16 godz.) i wykładów na terenie Szkoły uczestniczącej w Akademii (4 godz.).
 2. Zajęcia realizowane są w wymiarze 45 minut wykład i 15 minut przerwa lub 90 minut wykład i 15 minut przerwa.
 3. Proponowany przebieg spotkań w danym roku akademickim jest zamieszczany każdorazowo na stronie internetowej Akademii jest umieszczony na stronie Akademii http://akademiaprzedsiebiorczosci.sggw.pl
 4. Wykłady stacjonarne i wykłady wyjazdowe będą organizowane w semestrze letnim danego roku akademickiego (tj. od marca do maja), w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.
 5. Wykłady zdalne będą odbywać się w semestrze zimowym danego roku akademickiego (tj. od II połowy października do stycznia) i letnim (tj. od II połowy lutego do kwietnia).
 6. Wykładowcy z SGGW uczestniczą jednorazowo w trakcie roku akademickiego w wykładzie i warsztatach tematycznych z zakresu przedsiębiorczości zorganizowanych na terenie Szkoły połączonych z ofertą edukacyjną SGGW i WE.
 7. Warunkiem przyjazdu do Szkoły, której uczniowie uczestniczą w Akademii w celu przeprowadzenia wykładów stacjonarnych, o których mowa w ust. 1, jest aktywne uczestnictwo przynajmniej 10 uczniów w Akademii oraz odległość szkoły od SGGW nie przekraczająca 200 km.
 8. Tematyka zajęć stacjonarnych i wyjazdowych wybierana jest indywidualnie przez osobę reprezentującą Szkołę, których uczniowie uczestniczą w Akademii, spośród propozycji wskazanych w ofercie Akademii organizowanej w danym roku akademickim.
 9. Szczegółowy wykaz zajęć posiada Organizator Akademii (SGGW). Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany oferowanych wykładów i warsztatów.
 10. Terminy spotkań ustalane są indywidualnie z każdą Szkoła, której uczniowie uczestniczą w Akademii i dostosowane do możliwości SGGW i Szkoły.
 11. Wykłady zdalne (e-learningowe), o których mowa w ust. 1, są realizowane zdalnie za pośrednictwem Internetu.
 12. Uczniowie uczestniczący w Akademii poprzez system Moodle WE SGGW muszą zarejestrować się na platformę e-learningową.
 13. Uczniowie poprzez platformę e-learningową będą mogli uczestniczyć w 10 wykładach z zakresu przedsiębiorczości.
 14. Wykłady zdalne będą udostępniane od II połowy października do maja danego roku akademickiego w wyznaczonych terminach, po dwa tematy w miesiącu – uczniowie pracują samodzielnie.
 15. Uczniowie w trakcie zajęć będą mieli nieograniczony dostęp do materiałów zamieszczonych na platformie.
 16. O terminach wykładów zdalnych uczniowie będą powiadomieni z tygodniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 17. Warunkiem ukończenia Akademii jest pozytywne zaliczenie wszystkich wykładów zdalnych poprzez zdanie testów końcowych oraz uczestnictwo we wszystkich wykładach stacjonarnych w Szkole oraz wykładach na terenie kampusu SGGW.
 18. Uczniowie mogą uzyskać od 0 do 10 punktów za każdy test, o którym mowa w ust. 17.
 19. Uczniowie uzyskują zaliczenie danego wykładu zdalnego w przypadku udzielenia prawidłowych odpowiedzi na minimum 30% pytań testowych dotyczących danego wykładu.
 20. Uczniowie, którzy spełnili łącznie wymagania, o których mowa w ust. 17 powyżej, otrzymują dyplomy ukończenia Akademii.
 21. Szkoły, których przynajmniej jeden uczeń uzyskał dyplom ukończenia Akademii, otrzymują certyfikat Akademii.
 22. Uczeń ma prawo zrezygnować z udziału w Akademii po uprzednim powiadomieniu o tym fakcie Szkoły zgłaszającej do uczestnictwa w Akademii.
 23. Osoby upoważnione przez władze Szkoły do nadzorowania pracy uczniów uczestniczących w Akademii, otrzymują dostęp do wykładów zdalnych na platformie Moodle WE SGGW oraz raporty w postępów ich podopiecznych.
 24. SGGW zastrzega sobie prawo do odwołania zaplanowanych zajęć z przyczyn niezależnych od Organizatora za odpowiednim uprzedzeniem, w szczególności w sytuacji: a) siły wyższej, b) odwołania Zajęć organizowanych na terenie Szkoły przez nauczyciela Szkoły, c) ważnych przyczyn losowych uniemożliwiających realizację Zajęć. W takim przypadku SGGW zapewnia możliwość zorganizowania Zajęć w innym ustalonym wspólnie przez SGGW i Szkołę terminie.
 25. Uczeń zobowiązany jest do zapoznania się z programem zajęć oraz harmonogramem dostępnym na stronie internetowej akademiaprzedsiebiorczości.sggw.pl oraz śledzenia na bieżąco wszelkich informacji tam zamieszczanych.
 26. Uczniowie i Osoby upoważnione przez władze Szkoły do nadzorowania pracy uczniów uczestniczących w Akademii, zobowiązują się do przestrzegania Regulaminu.

§ 4. Organizacja konkursu – Etap II

 1. Do etapu II Akademii przechodzą uczniowie, którzy spełnili warunek o którym mowa w 3 ust. 17 i jednocześnie udzielili prawidłowych odpowiedzi na łącznie co najmniej 70% pytań testowych ze wszystkich testów końcowych dotyczących wykładów zdalnych.
 2. Konkurs będzie przeprowadzony w formie egzaminu składającego się z pytań testowych.
 3. Podstawą egzaminu będą materiały z zajęć Akademii zamieszczone na platformie Moodle WE SGGW. Test będzie zorganizowany w maju w trakcie Dni SGGW na terenie kampusu SGGW. Szczegółowe informacje będą przekazane na 2 tygodnie przed egzaminem w formie elektronicznej.
 4. Wszyscy uczestnicy II etapu otrzymują status Finalisty Konkursu.
 5. Uczestnicy Konkursu, którzy uzyskali największą liczbę punktów uzyskują tytuł Laureatów Konkursu, z zastrzeżeniem o którym mowa w ust. 6.
 6. Komisja, o której mowa w 1 ust. 5, każdorazowo ustala liczbę miejsc premiowanych tytułem Laureata Konkursu. Decyzja komisji jest ostateczna.
 7. Zaświadczenia o uzyskaniu przez uczestnika Statusu Laureata Konkursu lub Finalisty Konkursu wystawia Komisja. Zaświadczenie jest wręczanie w wyznaczonym dniu, a w przypadku braku możliwości odbioru osobistego – wysłane na adres Szkoły zamieszczony w zgłoszeniu.
 8. Uczeń, który uzyska status Laureata Konkursu będzie miał możliwość studiowania na dowolnie wybranym kierunku Wydziału Ekonomicznego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, na zasadach określonych w Uchwale Senatu nr 45-2015/2016 SGGW w sprawie uprawnień laureatów olimpiad i konkursów w latach 2017-2020.

§ 5. Postanowienia końcowe

 1. Administratorem danych jest organizator Akademii tj. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa. Dane osobowe przetwarzane są dla następujących celów:
 • zgłoszenia Szkoły do uczestnictwa jej uczniów w Akademii (dotyczy osoby uprawnionej do wysłania zgłoszenia) i rozstrzygnięcia Konkursu,
 • uczestnictwa w zajęciach prowadzonych w ramach Akademii (uczniowie zgłoszonej Szkoły),
 • promocji idei Akademii poprzez wykorzystanie wizerunku jej uczestników (na postawie stosownej zgody).
 1. Zarówno osoba dokonująca zgłoszenia Szkoły jak i uczestnicy (uczniowie zgłoszonej szkoły) mają prawo wglądu w swoje dane i możliwość ich poprawienia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów określonych w ust. 1 powyżej.
 2. Uczestnicy Akademii wyrażają zgodę na otrzymywanie informacji związanych z udziałem w Akademii drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002. „O świadczeniu usług drogą elektroniczną”. Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.
 3. Uczestnicy wyrażają zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu, o których mowa w 3 dla potrzeb niezbędnych do realizacji zajęć w ramach Akademii oraz przeprowadzenia Konkursu zgonie Ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. ze zm.
 4. Szkoła dokonująca zgłoszenia w ramach Konkursu i Akademii ma obowiązek, w imieniu i na rzecz SGGW, uzyskać i zebrać zgody od rodziców niepełnoletnich uczniów, a w przypadku uczniów pełnoletnich bezpośrednio od zainteresowanych, której przedmiotem będzie możliwość wykorzystania wizerunku osób uczestniczących (fotografia, film, transmisja zajęć on-line, itp.). Zgoda powinna zostać zebrana w formie pisemnej i udostępniona SGGW na każde jej żądanie w terminie nie dłuższym niż 5 dni liczonych od daty złożenia pisemnego żądania w tej sprawie.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 6. Zmiany regulaminu będą ogłaszane na stronie Internetowej http://akademiaprzedsiebiorczosci.sggw.pl
 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 września 2016r.

 

img06
img06
img06